1. Zęby nocy — 20 październi...

Dents de la nuit, Fran­cja 2008 Reży­se­ria: Ste­phen Cafiero, Vin­cent Lobelle Wystę­pują: Patrick Mille, Frédéri­que Bel, Julie Four­nier, Tchéky Karyo  85 min. Co to jest: Świetna hor­ro­rowa kome­dia pro­sto z...

2. Shadows — 20 października...

USA 2010 Reży­se­ria: John Pen­ney Wystę­pują: Wil­liam Hurt, Cary Elwes, Paula Tay­lor, Liz Bur­nette 89 min. Co to jest: Hor­ror zupeł­nie na poważ­nie, mocny psy­cho­lo­gicz­nie i co ważne – dopiero co...

3. Shorty — 21 października...

W tym roku w bloku fil­mów krót­ko­me­tra­żo­wych mamy praw­dziwą bombę – peł­no­krwi­ste hor­rory zre­ali­zo­wane przez pol­skich twór­ców. Pod­czas Hor­ror­fe­sti­walu 2010 poka­żemy nastę­pu­jące...

4. Pozwól mi wejść — 21 paźd...

USA 2010 Reży­se­ria: Matt Reeves Wystę­pują: Chloe Moretz, Richard Jen­kins, Elias Koteas, Chris Brow­ning 115 min. O czym to jest: Remake jed­nego z naj­gło­śniej­szych hor­ro­rów ostat­nich lat. Film...

5. Ghost Son — 22 październi...

Wło­chy 2007 Reży­se­ria: Lam­berto Bava Wystę­pują: Laura Har­ring, John Han­nah, Pete Post­le­th­wa­ite, Cora­lina Cataldi-Tassoni 97 min. Co to jest: Naj­now­szy peł­no­me­tra­żowy film wło­skiej legendy...

6. Bone Man — 22 październik...

Austria 2009 Reży­se­ria: Wol­fgang Murn­ber­ger Wystę­pują: Josef Hader, Josef Bier­bi­chler, Bir­git Minich­mayr, Chri­stoph Luser 117 min. Co to jest: śmieszno-krwawy hor­ror roz­gry­wa­jący się w austriac­kich...

7. Children — 23 październik...

Wielka Bry­ta­nia 2008 Reży­se­ria: Tom Shan­kland Wystę­pują: Eva Bir­thi­stle, Ste­phen Camp­bell Moore, Jeremy Shef­field, Rachel Shel­ley 84 min. Co to jest: Współ­cze­sna wer­sja “Omenu”, rów­no­rzędny...

8. Rampage — 23 października...

Niemcy 2009 Reży­se­ria: Uwe Boll Wystę­pują: Bren­dan Flet­cher, Shaun Sipos, Michael Pare, Lynda Boyd 85 min. Co to jest: pierw­szy dobry film Uwe Bolla! Nie­miecki reży­ser, wiel­biony przez liczne grono fanów hor­roru...
advertisement advertisement
Złota Czaszka dla Rampage!

Złota Czaszka dla Rampage!

Jury Hor­ro­fe­sti­walu pod prze­wod­nic­twem Andrzeja Koło­dyń­skiego po raz czwarty przy­znało nagrodę Zło­tej Czaszki. Za naj­lep­szy film edy­cji 2010 uznano “Ram­page —...

15% rabatu dla HorrorManiaków!

Hor­ror­Fe­sti­wal dla swo­ich wier­nych fanów wyne­go­cjo­wał nie tylko zniżkę na Mara­ton Hal­lo­ween, który odbę­dzie się 29 paź­dzier­nika, ale też na straszne gadgety w...
Horrorfestiwal.pl 2010 — Sparrow

Horrorfestiwal.pl 2010 — Sparrow

Film Woj­cie­cha Stu­chlika ma szansę stać się jed­nym z naj­więk­szych, jeśli nie naj­więk­szym wyda­rze­niem Hor­ror­fe­sti­walu! Czy ktoś wyobraża sobie pro­fe­sjo­nal­nie...
Z karnetem taniej!

Z karnetem taniej!

O  swo­ich naj­wier­niej­szych fanów dbamy zawsze i chcie­li­by­śmy Was poin­for­mo­wać, że wszy­scy posia­da­cze kar­ne­tów na Hor­ror Festi­wal mogą kupić taniej bilety na...
Oficjalne after party!

Oficjalne after party!

Wro­cław od zawsze pod­daje się ostatni, a my mamy plany by zmu­sić sto­licę Dol­nego Śląska do kapi­tu­la­cji. 24-ego paź­dzier­nika zagnież­dżamy się na Kra­kow­skiej 180, by...
Konkurs OnetBlog

Konkurs OnetBlog

Lubi­cie filmy mro­żące krew w żyłach? Dla miło­śni­ków hor­ro­rów mamy fan­ta­styczny kon­kurs! Tak zapo­wiada swój kon­kurs redak­cja Onet­Blog, do wygra­nia są wej­ściówki na...
Horrorfestiwal.pl 2010 — Lamberto Bava opowiada o “Ghost Son”

Horrorfestiwal.pl 2010 — Lamberto Bava o...

Wło­ski nestor hor­roru w sze­ścio­mi­nu­to­wym wywia­dzie opo­wiada o reali­za­cji hor­roru “Ghost...
Horrorfestiwal.pl 2010 — tak się kręci w Polsce

Horrorfestiwal.pl 2010 — tak się kręci w...

Mło­dzi fil­mowcy z Pol­ski i Wiel­kiej Bry­ta­nii nakrę­cili w naszym kraju film, który pod wzglę­dem reali­za­cji może kon­ku­ro­wać z zachod­nimi hor­ro­rami. “Spar­row”...
Horrorfestiwal.pl 2010 — wywiad z Uwe Bollem

Horrorfestiwal.pl 2010 — wywiad z Uwe Bo...

Nie­miecki reży­ser pod­czas nagry­wa­nego w Bruk­seli wywiadu powie­dział o tym jak nakrę­cił “Ram­page”. Dodat­kowo, w tym samym fil­mie zawarty jest...
Horrorfestiwal.pl 2010 — opisy dni

Horrorfestiwal.pl 2010 — opisy dni

Zachę­camy do klik­nię­cia iko­nek “1 dzień”, “2 dzień” na sza­rym pasku u góry strony. Umie­ści­li­śmy tam krót­kie opisy poszcze­gól­nych dni...

Horrorfestiwal.pl — idea


Ideą odby­wa­ją­cego się już po raz czwarty w kinach sieci Mul­ti­kino Horrorfestiwal.pl jest przed­sta­wie­nie naj­cie­kaw­szych osią­gnięć hor­roru ostat­nich lat, fil­mów nie­po­ka­zy­wa­nych dotąd na pol­skich ekra­nach ani nie będą­cych w dys­try­bu­cji DVD.
Filmy poka­zy­wane na festi­walu będą oce­niane przez jury zło­żone z uzna­nych spe­cja­li­stów gatunku. Dla naj­lep­szego zda­niem jury filmu prze­wi­dziana jest główna nagroda festi­walu “Złota Czaszka”.

Horrorfestiwal.pl — zapowiedź 2010

Piotr Mańkowski — dyrektor artystyczny


Filmy, które zapre­zen­tu­jemy pod­czas tego­rocz­nej edy­cji Horrorfestiwalu.pl są w więk­szo­ści dzie­łami mło­dych, wcho­dzą­cych dopiero na fil­mową arenę twór­ców, acz­kol­wiek już teraz wiel­bio­nych przez fanów. W naszej selek­cji można zna­leźć tytuły z dużą dawką czar­nego humoru, ale rów­nież kla­syczne filmy grozy budu­jące nara­sta­jącą atmos­ferę zagro­że­nia, nie­ko­niecz­nie bazu­jące na feerii efek­tów spe­cjal­nych. Nie zabrak­nie rów­nież krót­ko­me­tra­żó­wek. Filmy poka­zy­wane na festi­walu będą oce­niane przez jury zło­żone z uzna­nych spe­cja­li­stów gatunku pod prze­wod­nic­twem Andrzeja Kołodyńskiego.

Blog WebMastered by All in One Webmaster.